Coats Industrial

Zarejestruj się Coats.com

Regulacje prawne

Warunki użytkowania strony internetowej

Niniejsze Warunki, wraz z Polityką Prywatności, określają zasady korzystania z naszej strony internetowej www.coatsindustrial.com (strona internetowa naszej firmy), jako gość lub zarejestrowany użytkownik. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Korzystając z naszej strony oświadczają Państwo, że akceptują niniejsze warunki i zobowiązują się do ich przestrzegania. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo niniejszych warunków, prosimy o nie korzystanie z naszej strony internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych warunków lub w przypadku odmowy ich akceptacji prosimy o kontakt z Sekretariatem pod numerem +44 208 210 5000 przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian niniejszych warunków lub Polityką Prywatności w każdym czasie w drodze aktualizacji strony. W związku z tym, zalecamy bieżące zapoznawanie się z warunkami w celu stwierdzenia czy akceptują Państwo ich aktualną treść. Korzystanie lub wejście na stronę naszej firmy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki. W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej.

Informacje o naszej firmie

Spółka Coats Industrial Thread Limited zarejestrowana w Anglii i Walii. Adres siedziby firmy 1 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1TD, Anglia numer rejestracyjny 332517.

Wszelkie zapytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem 0208 210 5000 lub drogą elektroniczną na adres privacy@coats.com.

Strona internetowa do której odnoszą się niniejsze warunki i za którą ponosimy odpowiedzialność: www.coatsindustrial.com.   .  


[Powrót do góry]

Warunki korzystania ze strony internetowej]

Dostęp do naszej strony internetowej jest możliwy wyłącznie na czas oznaczony przy czym zastrzegamy sobie prawo odstąpienia lub zmiany zakresu świadczonej usługi bez wcześniejszego zawiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność strony internetowej, z jakichkolwiek przyczyn, w jakimkolwiek czasie i przez jakikolwiek okres czasu.

Zastrzegamy sobie prawo ograniczania dostępu do całości lub części strony internetowej zarejestrowanym użytkownikom.


[Powrót do góry]

Prawa Własności Intelektualnej

Strona internetowa jak również wszelkie materiały stanowiące jej zawartość są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, stanowiącymi własność lub przysługujących naszej firmie na podstawie posiadanych licencji. Materiały, o których mowa powyżej obejmują m.in. projekt, układ graficzny, wygląd, szatę graficzną, fotografie, materiały wideo i dokumenty dostępne na stronie jak również inne materiały takie jak cenniki, artykuły, teksty i inne materiały o podobnym charakterze.

Niedozwolone jest kopiowanie, redystrybucja, powielanie lub udostępnianie w inny sposób materiałów znajdujących się na stronie internetowej osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody.

Dozwolone jest drukowanie lub pobieranie materiałów znajdujących się na stronie internetowej pod warunkiem:

• Niedokonywania modyfikacji materiałów w jakikolwiek sposób;

• Niekorzystania z materiałów graficznych, zdjęć lub materiałów wideo oddzielnie bez powiązanego z nimi tekstu;

• Umieszczenia informacji o prawach autorskich lub znaku towarowym na kopiach wykorzystywanych materiałów oraz informacji wskazującej, że materiały te pochodzą ze strony internetowej; oraz

• Osoba, której udostępniane są takie materiały została poinformowana o powyższych ograniczeniach.

Osoba, której udostępniane są takie materiały została poinformowana o powyższych ograniczeniach.


[Powrót do góry]

Aplikacje i Materiały Szkoleniowe

Strona internetowa zapewnia dostęp i możliwość korzystania z kalkulatorów w trybie online obejmujących m.in. Seamwork+ oraz przelicznik grubości nici, tzw. Coats Count ("Aplikacja"). Każdy z kalkulatorów posiada różnorodne funkcje, dlatego należy z nich korzystać w oparciu o swoją szacowaną wielkość produkcji. Przykładową funkcją kalkulatorów jest np. szacowanie zużycia nici. Funkcja ta pozwala na określenie ilości potrzebnych do produkcji nici i odstąpienie od używanych w przeszłości przeliczników ilości nici i przędzy.

Ponadto, strona internetowa zapewnia użytkownikom dostęp do materiałów szkoleniowych ('Materiały Szkoleniowe") w tym między innymi instruktażowych materiałów wideo.

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania niniejszych warunków w celu uzyskania możliwości korzystania z Aplikacji i Materiałów Szkoleniowych.

Udzielamy Państwu licencji na korzystanie z Aplikacji i/lub Materiałów Szkoleniowych, lecz wyłącznie dla celów wewnętrznych operacji związanych z prowadzoną działalnością. Licencja ma charakter indywidualny i udzielana jest wyłącznie licencjobiorcy, co oznacza, że nie może zostać przekazana przez niego osobom trzecim.

Niedozwolone jest rozpowszechnianie lub udostępnianie Aplikacji lub Materiałów Szkoleniowych w sieci w sposób pozwalający na ich wykorzystywanie przez zespoły urządzeń w tym samym czasie.

Niedozwolone jest kopiowanie, dekompilowanie, programowanie zwrotne, deasemblowanie, podejmowanie działań w celu uzyskania kodu źródłowego, modyfikowanie lub opracowywanie materiałów pochodnych na podstawie Aplikacji i/lub Materiałów Szkoleniowych lub którejkolwiek ich części.

Poprzez użycie Aplikacji i Materiałów Szkoleniowych, użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:

• Aplikacje i/lub Materiały Szkoleniowe mają wyłącznie charakter poglądowy; oraz

• nie udzielamy gwarancji dotyczących dokładności informacji zawartych w Materiałach Szkoleniowych lub informacji uzyskanych przy użyciu Aplikacji. Użycie Aplikacji i uzyskane w związku z tym wyniki mają wyłącznie charakter informacyjny i poglądowy i nie stanowią oferty, faktury, zaproszenia do rokowań itp.


[Powrót do góry]

Dane Osobowe

W przypadku przetwarzania danych osobowych w Państwa imieniu w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, wspólnie oświadczamy, że Państwo (lub odpowiednio podmiot będący Państwa pracodawcą) występują w charakterze kontrolera danych, my natomiast w charakterze przetwarzającego dane oraz, że w każdym takim przypadku:

• Potwierdzają Państwo, że dane osobowe mogą, w niezbędnych przypadkach, być przekazywane lub przechowywane poza obszarem Europejskiej Strefy Gospodarczej lub kraju Państwa zamieszkania, w celu umożliwienia realizacji funkcji Aplikacji lub innych obowiązków ciążących na nas z tytułu Umowy;

• Oświadczają Państwo, że są uprawnieni do przekazania nam swych danych osobowych tak, aby umożliwić nam korzystanie, przetwarzanie i przekazywanie takich danych w Państwa imieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Umowy;

• Oświadczają Państwo, że osoby trzecie zostały poinformowane i wyraziły zgodę na korzystanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych;

• Zobowiązujemy się przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami Umowy, warunkami korzystania ze strony internetowej i polityką prywatnościoraz otrzymanymi od Państwa wytycznymi o charakterze prawnym; oraz

• Każda ze stron Umowy zobowiązuje się podejmować odpowiednie środki o charakterze technicznym i organizacyjnym zapobiegającym nieuprawnionemu lub niezgodnemu z obowiązującymi przepisami przetwarzaniu danych osobowych lub ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.


[Powrót do góry]

Zakres odpowiedzialności naszej firmy wobec Użytkownika

Niniejsze warunki nie wyłączają naszej odpowiedzialności (w stosownych przypadkach) wobec Państwa z tytułu:

• Uszkodzenia ciała lub śmierci wynikających z niedbalstwa z naszej strony;

• Oszustwa;

• Okoliczności, w przypadku, których wyłączenie lub działania zmierzające do wyłączenia odpowiedzialności z naszej strony byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami;

Nie gwarantujemy kompatybilności strony internetowej z użytkowanym przez Państwo sprzętem lub oprogramowaniem komputerowym. Nie gwarantujemy dostępności strony internetowej przez cały czas lub w określonym czasie. Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia lub modyfikacji strony internetowej w każdym czasie.

Nie gwarantujemy kompatybilności strony internetowej z użytkowanym przez Państwo sprzętem lub oprogramowaniem komputerowym. Nie gwarantujemy dostępności strony internetowej przez cały czas lub w określonym czasie. Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia lub modyfikacji strony internetowej w każdym czasie.

Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących strony internetowej, materiałów znajdujących się na stronie, a także oświadczamy, że nie ciążą na nas inne obowiązki poza określonymi w niniejszych warunkach i polityce prywatności naszej firmy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność materiałów znajdujących się na stronie internetowej. W zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy, nasza firma oraz inne podmioty należące do grupy spółek naszej firmy i podmioty powiązane z naszą firmą w sposób wyraźny wyłączają:

• wszelkie warunki, zobowiązania, gwarancje oraz wszelkie inne postanowienia mogące wynikać z ustawy prawa zwyczajowego lub zasady słuszności.

Odpowiedzialność z tytułu:

• bezpośrednich; lub

• pośrednich lub wynikowych strat lub szkód poniesionych przez użytkownika w związku ze stroną internetową lub w związku z korzystaniem, brakiem możliwości korzystania ze strony lub skutkami korzystania ze strony, stron linkowanych i materiałów znajdujących się na stronie w tym, m.in., za:

• Utratę przychodów lub dochodów;

• Utratę możliwości gospodarczych;

• Utratę zysków lub możliwości zawarcia umów;

• Nieuzyskanie przewidywanych oszczędności;

• Utratę danych;

• Utratę renomy;

• Utracony czas pracy lub związany z zarządzaniem; oraz za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od przyczyny ich powstania, wynikające z czynów zabronionych (lub wprowadzenia w błąd) (w tym na skutek niedbalstwa), naruszenia umowy lub z innych przyczyn, także w przypadku, gdy powstanie szkód było możliwe do przewidzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze warunki nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia aktywów trwałych stanowiących własność użytkownika lub innych roszczeń z tytułu bezpośrednich strat finansowych, nie zaliczających się do określonych powyżej kategorii. Powyższe postanowienie nie ogranicza odpowiedzialności z naszej strony w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała wynikającego z niedbalstwa z naszej strony, odpowiedzialności z tytułu oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd co do kwestii zasadniczych jak również odpowiedzialności, na wyłączenie lub ograniczenie której nie zezwalają obowiązujące przepisy.


[Powrót do góry]

Informacje dotyczące użytkownika i odwiedzania strony

Informacje dotyczące użytkownika przetwarzamy zgodnie z naszymi zasadami polityki prywatności. Poprzez korzystanie z naszej strony użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie takich informacji i oświadcza, że wszelkie dostarczone dane są zgodne z prawdą. .


[Powrót do góry]

Informacje dotyczące strony

Z zastrzeżeniem informacji znajdujących się na stronie internetowej mających charakter transakcyjny (w tym, m.in. dotyczących produktu i ustalania cen), pozostałe informacje znajdujące się na stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań aby informacje znajdujące się na stronie internetowej były dokładne i zaktualizowane, nie ponosimy odpowiedzialności za niedokładność lub nieaktualność informacji. W związku z tym, użytkownik nie powinien w pełni polegać na informacjach znajdujących się na stronie i zalecamy, aby przed podjęciem określonych działań w oparciu o informacje znajdujące się na stronie zasięgnął dodatkowej rady lub opinii. Powyższe postanowienie nie wpływa na zakres odpowiedzialności po naszej stronie.


[Powrót do góry]

Linkowanie

Zastrzegamy sobie prawo umieszczania na stronie linków do innych niezależnych od nas stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje znajdujące się na takich stronach i nie autoryzujemy ich. Do obowiązków użytkownika należy zapoznanie się z warunkami korzystania i zasadami polityki prywatności odwiedzanych stron.

Użytkownik nie może zamieszczać linków do niniejszej strony internetowej na innych stronach jeżeli nie zostaną spełnione poniższe warunki:

• linki będą zawierać łącze do strony głównej http://www.coatsindustrial.com

• użytkownik nie może tworzyć ramek i jakichkolwiek innych środowisk otaczających wokół strony;

• strona, na której użytkownik zamierza umieścić link musi spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach oraz nie może zawierać treści o charakterze wulgarnym lub obraźliwym; oraz

• użytkownik nie może sugerować, że nasza firma wspiera lub ma jakikolwiek związek z inną stroną, produktem lub usługą.


[Powrót do góry]

Zawieranie umów online

Z zastrzeżeniem warunków sprzedaży online, które stanowią zaproszenie do rokowań (nie ofertę), treści znajdujące się na stronie nie stanowią oraz nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy z użytkownikiem lub osobami trzecimi, z wyjątkiem warunków regulujących stosunki pomiędzy naszą firmą a użytkownikiem w zakresie korzystania ze strony internetowej.

W przypadku zawarcia przez użytkownika umowy z osobą trzecią wskazaną na stronie, obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że akceptuje on warunki takiej umowy i w niezbędnych przypadkach uzyskanie konsultacji prawnej.


[Powrót do góry]

Wirusy, hakowanie i inne rodzaje nielegalnych działań

Niedozwolone jest podejmowanie działań mogących narazić stronę internetową na niebezpieczeństwo, polegających na świadomym wprowadzaniu wirusów, koni trojańskich, robaków i innych programów czy materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Niedozwolone jest podejmowanie działań zmierzających do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej, serwera, na którym umieszczona jest strona lub innego serwera, komputera lub bazy danych połączonej ze stroną. Niedozwolone jest podejmowanie ataków na stronę typu DoS lub DDoS.

Naruszając powyższe postanowienie, użytkownik popełnia przestępstwo określone w ustawie o nadużyciach komputerowych z 1990 r. Informacje o wszelkich tego rodzaju działaniach wraz z danymi użytkownika, który dopuścił się takich działań będą przekazywane przez naszą firmę właściwym organom. W przypadku dopuszczenia się określonych powyżej nielegalnych działań, użytkownik traci prawo korzystania ze strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez ataki DDoS, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, bazy danych lub inne zastrzeżone materiały na skutek korzystania przez użytkownika ze strony lub pobierania plików zamieszczonych na niej lub stronie z nią powiązanej.


[Powrót do góry]

Obowiązujące prawo i właściwy sąd

Prawem obowiązującym dla zawarcia, istnienia, wykładni, wykonania, ważności i innych aspektów dotyczących niniejszych warunków jest prawo obowiązujące w Anglii i Walii.

Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków lub korzystania ze strony internetowej będą rozstrzygane przez sądy w Anglii i Walii.


[Powrót do góry]